MEGÁLLAPODÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

Amely létrejött egyrészről

a FirstMed-FMC Kft. (1015 Budapest, Hattyú u. 14.) mint szolgáltató (a továbbiakban mint SZOLGÁLTATÓ)

másrészről

Babella Györgyné (1029 Budapest, Kont vezér utca 9) mint megbízó (a továbbiakban mint MEGBÍZÓ).

A szolgáltatás tárgya

A fentiek szerint MEGBÍZÓ megbízza a SZOLGÁLTATÓT járóbeteg tevékenység ellátás nyújtásával a Premium Egészségbérlet tagság keretein belül.

  1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az illetékes ÁNTSZ hatósági engedélyei alapján egészségügyi szolgáltatások nyújtására jogosult, továbbá, mint egészségügyi szolgáltató érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik.
  1. Az alább felsorolt Megbízó(k) megbízza(k) a Szolgáltatót magánorvosi és járóbeteg-ellátás elvégzésével, a szerződésben foglaltak szerint.
Név Születési dátum Egészségbérlet típusa Ár (HUF)
Babella Györgyné 5/19/1937 PremiumPlanGroupRate 183000
 
 
    TOTAL (HUF)    183000
  1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében végzett tevékenysége során legjobb szaktudása szerint a Betegek gyógyulása érdekében jár el.
  1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a 2. pontban részletezett tevékenységért, a Szolgáltató részére kedvezményes évi összesen 183000 Ft szolgáltatási díjat fizet. A Megbízó az éves szolgáltatási díjat egy összegben helyben,vagy 8 napos banki átutalással köteles a Szolgáltatónak megfizetni. Abban az esetben, ha az éves díj befizetése határidőn túl történik, a FirstMed fenntartja a jogot, hogy annak kiegyenlítéséig a tagságot felfüggessze.
  1. A Megbízó (ld. 2. pont) felelős az általa választott Prémium Egészségbérlet/ek kiegészítő díjaiért (1. számú melléklet) és bármilyen orvosi kezelés költségéért, amit a tagság nem fedez. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a nem sürgősségi orvosi ellátást megtagadja attól a személytől, aki írásos felszólítás ellenére sem egyenlíti ki tartozását a Szolgáltató felé.
  1. A Felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltatások díjai, valamint az ahhoz kapcsolódó díjak általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 1992. évi LXXIV. Tv. 30. pontja alapján tárgyi adómentesek.
  1. A Felek megállapodnak, abban, hogy a Szolgáltató az egészségügyi tevékenység nyújtása során tudomására jutott, a Betegre vonatkozó orvosi és egyéb titkot, továbbá a Megbízóval kapcsolatos információkat, mint üzleti titkot köteles megőrizni. Ennek megsértése esetén a polgárjog általános szabályai szerint felel.
  1. A szerződés mindkét fél által történő aláírását követően lép hatályba.
  1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás határozott, 9/22/2020  – 9/21/2021 időtartamra szól.

A Megbízó kérvényezheti a Prémium Egészségbérlet törlését, amennyiben az legalább 6 hónappal a lejárat előtt megtörténik.

  1. A jelen szerződést a Felek csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. Továbbá, minden a szerződéssel, szolgáltatással kapcsolatos panaszt is írásban kell rögzíteni és megválaszolni.

Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kötöttek és írtak alá. Jelen szerződés a 1. számú melléklettel együtt érvényes. Ezen szerződés keretében nem rögzített kérdések rendezése ügyében a szerződő felek a magyar bíróságot tekintik illetékesnek.